News

ประกาศจาก TSD: การรับเป็นนายทะเบียน SVI-W2

BackDec 20, 2006

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 ของบริษัทเอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (SVI-W2) การรับเป็นนายทะเบียน

ตามที่ บริษัทเอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 ของบริษัทเอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2549 นั้น บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่าได้ ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการฝากใบ สำคัญแสดงสิทธิไว้กับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์นั้น ได้รับฝากไว้เพื่อดำเนินการใน วันที่ 15 ธันวาคม 2549 พร้อมทั้งจัดพิมพ์หนังสือแจ้งผลการรับฝากหลักทรัพย์ให้กับ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว