News

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

BackApr 28, 2006

วันที่ 27 เมษายน 2549
 
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

          ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2549 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวีนัส โรงแรม แกรนด์ มิราเคิล เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวง หลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ : -

วาระที่ 1
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548

วาระที่ 2
รับรองผลงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงาน คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2548

วาระที่ 3
อนุมัติงบดุลและกำไรขาดทุนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

วาระที่ 4
รับรองการการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2548 เป็นจำนวน 0.50 บาทต่อ 1 หุ้น โดยมีกำหนดให้จ่ายใน วันที่ 26 พฤษภาคม 2549 โดยปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลใน วันที่ 7 เมษายน 2549

วาระที่ 5
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระกรรมการที่กลับ เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายวีรพันธ์ พูลเกษ
2. นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ

วาระที่ 6
กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549 เป็นจำนวนเงินไม่ เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตามเดิม

วาระที่ 7
อนุมัติแต่งตั้งให้

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ

2. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบ ระยะเวลา 2549 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการ เงินของบริษัทฯโดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,240,000 บาท (หนึ่งล้าน สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และ ค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

วาระที่ 8
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้เสนอแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1 จำนวน 90,000 หน่วย และครั้งที่ 2จำนวน 1,600,000 หน่วย จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,541,560,590 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เป็น จำนวน 1,524,660,590 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสี่ล้านหกแสนหกหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยการตัดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,690,000 หุ้น (หนึ่งล้านหกแสนเก้า หมื่นหุ้น) เนื่องจากมี พนักงานของบริษัทฯ พ้นจากตำแหน่ง

วาระที่ 9
อนุมัติการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้เสนอ แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 2 และ 3 จำนวน 5,531,060 หน่วย และ จำนวน 1,900,000 หน่วย ในราคา 15.00 บาทต่อหุ้นและ 12.10 บาทต่อหุ้นตามลำดับ และลดทุนจด ทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,524,660,590 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสี่ล้าน หกแสนหกหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,450,349,990 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้าน สามแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยการตัดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวน ทั้งสิ้น 7,431,060 หุ้น (เจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันหกสิบหุ้น)

วาระที่ 10
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8 และ 9

วาระที่ 11
อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 4 โดยกรรมการและพนักงานรายที่จะได้รับใบสำคัญแสดง สิทธิตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ขออนุญาตในครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้

  1. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ 4,075,000 ใบสำคัญ แสดงสิทธิ (ร้อยละ 74.09 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4)
  2. อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่นางพิศมัย สายบัว ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับ 337,500 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ร้อยละ 6.14 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4)

วาระที่ 12
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 55,000,000 บาท (ห้าสิบห้า ล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,450,349,990 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านสามแสนสี่หมื่นเก้า พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,505,349,990 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยห้าล้านสามแสนสี่หมื่น เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,500,000 หุ้น (ห้าล้านห้า แสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เพื่อให้สอดคล้องการออกและเสนอขายใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 4

วาระที่ 13
อนุมัติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 12

วาระที่ 14
อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่บริษัทจะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทตามที่อนุมัติไว้ในวาระที่ 11 ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

 

        (นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน