News

รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน

BackJan 31, 2007

ที่ SET001/2550

วันที่ 30 มกราคม 2550

เรื่อง รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัท จำนวน 625,633 หุ้น ราคาหุ้นละ 6.95 บาท จากการเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 (ESOP-1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเงินทุน หมุนเวียนของบริษัทฯ นั้น

บริษัท ฯ ขอรายงานผลการใช้เงินส่วนที่เพิ่มทุนตามประกาศของคณะกรรมการตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน ตั้งแต่ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ว่า บริษัทฯ ได้ใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มดังนี้

ลำดับที่
รายการ
จำนวนเงิน
1.
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
4,348,149.35 บาท

ซึ่งปัจจุบันไม่มีเงินเพิ่มทุนคงเหลืออยู่แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน