News

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)

BackFeb 26, 2007

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

 
งวด 1 ปี
ปี
2549
2548
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
294,571
256,659
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
2.00
1.79

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้ จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"


 

ลงลายมือชื่อ _______________________
                    ( นางพิศมัย สายบัว )
ตำแหน่ง           ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ