News

อนุมัติงบการเงินปี 2549 และจ่ายเงินปันผล

BackFeb 26, 2007

ที่ SET003/2550

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ประชุม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้อง Emperor 2 ชั้น 29 แปซิฟิค ซิตี้คลับ, อาคารแปซิฟิค เพลส เลขที่ 142 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร เวลา 11.00 น. มีมติอนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2549

2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2549

3. อนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านการตรวจสอบ จากผู้สอบบัญชีและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและรับรองรายงานของคณะ กรรมการตรวจสอบประจำปี 2549

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2549 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-เงินปันผลเป็นจำนวน 0.60 บาทต่อ 1 หุ้น โดยมีกำหนดให้จ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550

-วันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12:00 นาฬิกา

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในปีนี้มีกรรมการ 2 ท่านที่ออกตามวาระ คือ พลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ์ ประธาน คณะกรรมการ และดร.ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการ

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้ง ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ บริษัทแทนพลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ์ที่ออกตามวาระ และดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

6. อนุมัติกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2550 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแต่งตั้งบริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาประจำปี 2550

8. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้เสนอแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1 จำนวน 75,000 หน่วย และครั้งที่ 4 จำนวน 225,000 หน่วย เนื่องจากมีพนักงานและกรรมการของบริษัท 2 ท่านได้พ้น จากตำแหน่ง ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจด ทะเบียนเดิมจำนวน 1,864,078,070 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบ บาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,861,078,070 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ด สิบบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวนรวมทั้งสิ้น 300,000 หุ้น (สามแสนหุ้น)

9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามข้อ 8

10. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 6 ย่อหน้า 2

เดิม "ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้น ของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด"

แก้ไขเป็น "ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่ นายทะเบียนหุ้นกำหนด"

11. อนุมัติให้บริษัท Globe Vision Corp. (บริษัทย่อย) เข้าถือครองหุ้นของ บริษัท Shi Wei Electronics (HK) Company Limited เพื่อประกอบธุรกิจการค้า โดยมอบอำนาจให้ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ เป็นผู้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท Shi Wei Electronics (HK) Company Limited โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท Shi Wei Electronics (HK) Company Limited
ประเทศ ฮ่องกง
ประเภทของธุรกิจ ธุรกิจการค้า
ราคาตามบัญชีของแต่ละหุ้น 1 เหรียญดอลล่าร์ฮ่องกง
มูลค่าหุ้นละ (Par) 1 เหรียญดอลล่าร์ฮ่องกง
ทุนจดทะเบียน 10,000 เหรียญดอลล่าร์ฮ่องกง
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 0 เหรียญดอลล่าร์ฮ่องกง
สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 100
จำนวนเงินที่บริษัทฯ ชำระ 0 เหรียญดอลล่าร์ฮ่องกง
แหล่งที่มาของเงินทุน เงินสดของบริษัทฯ/เงินกู้ยืมสถาบันการเงินบางส่วน
รายการที่เกี่ยวโยงกัน เป็นการเข้าลงทุนในบริษัทซึ่งมีกรรมการคือ นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่

อย่างไรก็ตาม Shi Wei Electronics (HK) Company Limited ยังไม่ได้ มีการชำระเงินทุนชำระแล้ว และ Globe Vision Corp. ไม่มีการจ่ายค่าหุ้นหรือค่าตอบแทน อื่นใดให้กรรมการท่านนี้แต่อย่างใด

12. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ มิราเคิล ห้องเมจิก 1 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบ วาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

2. พิจารณารับรองผลงานประจำปี 2549

3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549

4. พิจารณารับรองการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2549

5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมทั้งพิจารณากำหนด ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550

7. พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้เสนอแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1 จำนวน 75,000 หน่วย เนื่องจากกรรมการครบวาระ และ ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ได้เสนอแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 4 จำนวน 225,000 หน่วย เนื่องจาก พนักงานของบริษัทฯ ลาออก

8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 7

9. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 6 ย่อหน้า 2 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และเสนอให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12:00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 จะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน