News

เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและแก้ไขวาระการประชุม AGM 1/2550

BackMar 15, 2007

ที่ SET004/2550

วันที่ 15 มีนาคม 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 ประชุมเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2550 ณ ห้อง ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เลขที่ 33/10 หมู่ 4 ถนนแจ้ง วัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เวลา 11.00 น. มีมติอนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550

2. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาทเพื่อ เพิ่มสภาพคล่อง มีผลทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 186,107,807 หุ้น (หนึ่งร้อย แปดสิบหกล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดหุ้น) เป็น 1,861,078,070 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อย หกสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบหุ้น) พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ดังนี้

(SVI-W2)
เดิม :
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น
ใหม่ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 10 (สิบ) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น

ESOP-1
เดิม: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 6.95 บาทต่อหุ้น
ใหม่ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 10 (สิบ) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 0.695 บาทต่อหุ้น

ESOP-4
เดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น
ใหม่ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 10 (สิบ) หุ้น การใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น

โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

3. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทตามวาระที่ 2

4. อนุมัติการแก้ไขแบบ บมจ. 005 ข้อ 2. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่า หุ้นที่ตราไว้ของบริษัทตามวาระที่ 2

5. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 4 ย่อหน้า 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทตามวาระที่ 2

เดิม "หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละสิบบาท และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ"
แก้ไขเป็น "หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละหนึ่งบาท และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ"

6. แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ มิราเคิล ห้องเมจิก 1 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เป็นดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

2. พิจารณารับทราบผลงานประจำปี 2549

3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549

4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2549 เป็นจำนวน 0.60 บาทต่อ 1 หุ้น ณ มูลค่าหุ้นที่ 10 บาท

5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมทั้งพิจารณากำหนด ผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550

7. พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้เสนอแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1 จำนวน 75,000 หน่วย เนื่องจากกรรมการครบวาระ และ ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ได้เสนอแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 4 จำนวน 225,000 หน่วย เนื่องจาก พนักงานของบริษัทฯ ลาออก

8. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 7

9. พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท

10. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทตามวาระที่ 9

11. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขแบบ บมจ. 005 ข้อ 2. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริษัทตามวาระที่ 9

12. พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 4 ย่อหน้า 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ บริษัทตามวาระที่ 9

13. พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 6 ย่อหน้า 2

14. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 และสิทธิในการรับเงินปันผล ยังเป็นวันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12:00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 จะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน