News

การเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

BackMar 26, 2007

ที่ SET005/2550

วันที่ 26 มีนาคม 2550

เรื่อง แจ้งข่าวการเผยแพร่เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 พร้อมเอกสารแนบทั้งหมดในเว็บไซต์ของ บริษัท (www.svi.co.th ) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2550

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการได้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.svi.co.th ) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2550 ถึง วันที่ 2 เมษายน 2550

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน