News

รายงานผลการใช้สิทธิ ESOP-4

BackApr 17, 2007

ที่ : SET006/2550

วันที่ 17 เมษายน 2550

เรื่อง รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ (ESOP-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 5,500,000 หน่วย โดยกำหนดให้ผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในราคาการใช้สิทธิ หุ้นละ 10.00 บาท ในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยมีรายละ เอียดการใช้สิทธิดังนี้

วันใช้สิทธิครั้งที่ 1 คือ วันที่ 15 ตุลาคม 2549
วันใช้สิทธิครั้งที่ 2   วันที่ 15 มกราคม 2550
วันใช้สิทธิครั้งที่ 3   วันที่ 15 เมษายน 2550
วันใช้สิทธิครั้งที่ 4   วันที่ 15 กรกฎาคม 2550
วันใช้สิทธิครั้งที่ 5   วันที่ 15 ตุลาคม 2550
วันใช้สิทธิครั้งที่ 6   วันที่ 15 มกราคม 2551
วันใช้สิทธิครั้งที่ 7   วันที่ 15 เมษายน 2551
วันใช้สิทธิครั้งที่ 8   วันที่ 15 กรกฎาคม 2551
วันใช้สิทธิครั้งที่ 9   วันที่ 15 ตุลาคม 2551

สำหรับการใช้สิทธิครั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ แสดงความจำนงขอใช้สิทธิ

หลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 3,991,667 หน่วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน