News

เปลี่ยนแปลงอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

BackApr 18, 2007

ที่ SET007/2550

วันที่ 18 เมษายน 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2550 ประชุม เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 ณ ห้อง ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เลขที่ 33/10 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เวลา 11.00 น. มีมติอนุมัติใน เรื่องต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2550

2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2550 วันที่ 15 มีนาคม 2550 ได้มีมติ อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ของหุ้น มีผลทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิม 186,107,807 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบหกล้าน หนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดหุ้น) เป็น 1,861,078,070 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดล้าน เจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบหุ้น) มีมติให้เปลี่ยนแปลงอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ดังนี้

(SVI-W2) จำนวน 35,872,808 หน่วย
เดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น
ใหม่ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 10 (สิบ) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น
ESOP-1: คงเหลือจำนวน 843,134 หน่วย
เดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 6.95 บาทต่อหุ้น
ใหม่ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 10 (สิบ) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 0.695 บาทต่อหุ้น
ESOP-4: คงเหลือจำนวน 3,766,667 หน่วย
เดิม : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น
ใหม่ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 10 (สิบ) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น

ที่ประชุมได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามที่กล่าวข้างต้นทั้งหมด จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2550 ที่ 15 มีนาคม 2550 โดยให้เปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิ และ ราคาใน การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่ม สภาพคล่องของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ และ เพื่อให้สอดคล้องและสะดวก ในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลบังคับทันที นับตั้งแต่วันที่ จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์

ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว มีผลให้

(SVI-W2)
เดิม : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 35,872,808 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น
ใหม่ : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 358,728,080 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น
ESOP-1
เดิม : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 843,134 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 6.95 บาทต่อหุ้น
ใหม่ : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 8,431,340 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 0.695 บาทต่อหุ้น
ESOP-4:
เดิม : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 3,766,667 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น
ใหม่ : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 37,666,670 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน