News

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

BackApr 26, 2007

ที่ SET008/2550

วันที่ 26 เมษายน 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 วันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมจิก 1 โรงแรม แกรนด์ มิราเคิล เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ : -

วาระที่ 1: รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

วาระที่ 2 : รับทราบผลงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2549

วาระที่ 3 : อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

วาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2549 เป็นจำนวน 0.60 บาทต่อ 1 หุ้น ณ มูลค่าหุ้นที่ 10 บาท โดยมีกำหนด ให้จ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 โดยปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงิน ปันผลในวันที่ 5 เมษายน 2550

วาระที่ 5 อนุมัติให้แต่งตั้ง ดร. ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง และอนุมัติให้ ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท แทนพลเอกเทียนชัย สิริสัมพันธ์ ที่ออกตามวาระ ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการจะได้มีมติแต่งตั้ง ประธานคณะกรรมการท่านใหม่ และอนุมัติกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ตามเดิม

วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งให้ 1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ 2. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับ รอบระยะเวลา 2550 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและลงนาม รับรองงบการเงินของบริษัทฯโดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,360,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และ ค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิ และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวนไม่เกิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

วาระที่ 7 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้เสนอแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1 จำนวน 75,000 หน่วย เนื่องจากกรรมการครบวาระ และ ยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทที่ได้เสนอแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 4 จำนวน 225,000 หน่วย เนื่องจากพนักงานของบริษัทฯ ลาออก โดยลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,864,078,070 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,861,078,070 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)โดยการ ตัดทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายจำนวนรวมทั้งสิ้น 300,000 หุ้น (สามแสนหุ้น)

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 7

วาระที่ 9 อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทตามวาระที่ 9

วาระที่ 11 อนุมัติการแก้ไขแบบ บมจ. 005 ข้อ 2. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริษัทตามวาระที่ 9

วาระที่ 12 อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 4 ย่อหน้า 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ บริษัทตามวาระที่ 9

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 6 ย่อหน้า 2

เดิม "ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้น ของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด" แก้ไขเป็น "ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ประเทศไทย จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัท ให้เป็นไปตาม ที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด"

        จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน