News

อนุมัติงบการเงินไตรมาสที่ 1/2550

BackMay 04, 2007

ที่ : SET009/2550

วันที่ 4 พฤษภาคม 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2550

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2550 ประชุม เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 ห้องประชุม Emperor 2 ชั้น 28 อาคารแปซิฟิค ซิตี้ คลับ เลขที่ 142 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ เวลา 10:00 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งสรุปมติการประชุม ในวาระที่สำคัญ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2550

2. อนุมัติผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1/2550

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2550 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีและผ่าน การอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน