News

รายงานของกรรมการผู้จัดการ ไตรมาส 1/2550

BackMay 04, 2007

4 พฤษภาคม 2550

รายงานของกรรมการผู้จัดการ
ผลการดำเนินงานของไตรมาส 1 ปี 2550

ผลประกอบการในไตรมาสนี้มียอดขายรวมมูลค่า 35.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ มีมูลค่า เท่ากับ 1,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลงร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาสสี่ของปีก่อน ตามมูลค่ายอดขายที่เป็นเงิน เหรียญสหรัฐ ยอดขายเติบโตตามมูลค่ายอดขายที่เป็นเงินบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 เมื่อเทียบกับ ยอดขายไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเงินบาทมีค่าแข็งขึ้นร้อยละ 10 (อัตราเฉลี่ย ไตรมาสหนึ่งปี 2549 : 39.28 บาท : ไตรมาสหนึ่งปี 2550 : 35.46 บาท : 1 เหรียญ สหรัฐ ) ยอดขายเพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกค้าใหม่ที่เริ่มธุรกิจกับบริษัทฯตั้งแต่ปี 2548 เมื่อเปรียบเทียบ กับยอดขายไตรมาสสี่ปีก่อนลดลง เนื่องจากความต้องการของสินค้าเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นร้อยละ 2.7 (อัตราเฉลี่ย ไตรมาสสี่ปี 2549 : 36.44 บาท : ไตรมาสหนึ่งปี 2550 : 35.46 บาท : 1 เหรียญสหรัฐ )

กำไรเบื้องต้นของบริษัทฯในไตรมาสนี้มีจำนวน 138 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.8 ของรายได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรเบื้องต้นที่ร้อยละ 8.3 ของรายได้ ในไตรมาสเดียว กันของปีก่อน เนื่องจากประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนด้านแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิต อัตรากำไรเบื้องต้นในไตรมาสนี้มีอัตราร้อยละของรายได้ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน กำไรเบื้องต้น จากงบการเงินรวมมีจำนวน 137 ล้าน เนื่องจากโรงงานที่เทียนจิน เพิ่งเริ่มผลิตสินค้า และอยู่ ในระหว่างการตรวจสอบกระบวนการผลิตจากลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบันที่จะให้โรงงานที่เทียนจิน ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารของบริษัทฯ และ งบการเงินรวมไตรมาสนี้มีจำนวน 69 ล้านบาท และ 73ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 5.39 และ 5.76 ของยอดขายตามลำดับ ค่าใช้จ่ายทั้งของบริษัทฯและงบการเงินรวม สูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 26 ล้านบาท มีผลมาจากการเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และธุรกิจการตลาด และการตั้งสำรองเผื่อสินค้า ล้าสมัยเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของไตรมาสสี่ปีก่อนค่าใช้จ่ายทั้งของบริษัทฯและงบการเงินรวม ลดลงเป็นจำนวน 6 ล้านบาท และ 4 ล้านบาทตามลำดับ

กำไรสุทธิของบริษัทฯ ไม่รวมบริษัทย่อยไตรมาสนี้ มีจำนวน 82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับยอดขายไตรมาสเดียวกันของปีก่อน หรือเพิ่มขึ้น จากอัตราร้อยละ 5.58 เป็นอัตราร้อยละ 6.43 ของยอดขาย เนื่องจากยอดขายและอัตรากำไร เบื้องต้นเพิ่มขึ้นตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผลขาดทุนจากบริษัทย่อยในไตรมาสแรกของปีก่อน และ ไตรมาสแรกของปีนี้ จำนวน 5 ล้านบาท (0.04 บาทต่อหุ้น) และ 7 ล้านบาท (0.05 บาทต่อหุ้น) ตามลำดับ ไม่ได้รวมในงบการเงินของบริษัทฯในไตรมาสนี้ กำไรสุทธิรวมบริษัทย่อยไตรมาสนี้ มีจำนวน 75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับ กำไรสุทธิรวมของบริษัทในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลดลงเป็นจำนวน 12 ล้านบาท เมื่อเทียบ กับกำไรสุทธิรวมของบริษัทฯในไตรมาสสี่ปีก่อน เป็นผลจากยอดขายที่ลดลงตามฤดูกาล

เนื่องด้วยประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่องมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 บริษัทฯได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะ ของบริษัทฯ จากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน ซึ่งบริษัทฯได้ใช้นโยบายบัญชีตามมาตรฐานฉบับใหม่นี้ ในปี 2550 และได้ปรับปรุงผลขาดทุนของบริษัทย่อยย้อนหลัง ตั้งแต่ไตรมาสสามปี 2548 จนถึง ไตรมาสสี่ปี 2549 จำนวน 33 ล้านบาท และ ตั้งสำรองการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 2 ล้านบาท มีผลทำให้กำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สิ้นสุด ณ สิ้นปี 2549 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 31 ล้านบาท

อนึ่งการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว มีผลเฉพาะรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบเฉพาะของบริษัทฯเท่านั้น ไม่ได้มีผลกระทบต่องบการเงินรวมหรือ การดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้บริษัทฯจึงไม่ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจ่ายที่อัตราประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน ผลการดำเนินงานของบริษัท และ บริษัทย่อยรวมทั้งหมด

ตารางเปรียบเทียบงบกำไรขาดทุน ไตรมาส 1 ปี 2550 และ ปี 2549

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวมไตรมาส 1
งบการเงินเฉพาะของบริษัทไตรมาส 1
%
ปี 2550 (ก)
ปี 2549 (ข)
ปี 2550 (ค)
ปี 2549 (ง)
ผลต่าง = (ก)-(ข) (ข)
รายได้สุทธิ
1,270
997
1,272
997
27%
ต้นทุนขาย
1,133
913
1,134
914
24%
กำไรขั้นต้น
137
84
138
83
63%
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
(73)
(47)
(69)
(42)
55%
กำไรจากการดำเนินงาน
64
37
69
41
73%
ดอกเบี้ยรับ (จ่าย)
(1)
0.2
(0)
0.2
600%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
4
4
4
4
0%
กำไร (ขาดทุน) จากบริษัทย่อย
0
0
0
0
0%
รายได้ (ค่าใช้จ่าย)มิใช่ จากการดำเนินงาน
9
9
10
11
0%
กำไรสุทธิก่อนภาษี
76
50
83
56
51%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
(1)
(0.1)
(1)
(0.1)
900%
กำไรสุทธิหลังหักภาษี
75
50
82
56
50%

เปรียบเทียบงบดุล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังนี้ :

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
31 มีนาคม 2550
31 ธันวาคม 2549
31 มีนาคม 2550
31 ธันวาคม 2549
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการ เทียบเท่าเงินสด
183
39
178
31
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
932
1,079
930
1,071
ลูกหนี้การค้า-บริษัทย่อย
0
0
64
61
สินค้าคงเหลือ ? สุทธิ
1,335
1,295
1,295
1,259
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
68
25
66
24
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งสิ้น
2,518
2,438
2,533
2,446
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
45
67
44
66
เจ้าหนี้การค้า
767
768
766
766
เจ้าหนี้การค้า-บริษัทย่อย
0
0
2
3
หนี้สินหมุนเวียนอื่น / ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
138
114
133
109
รวมหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น
950
949
945
944
เงินทุนหมุนเวียน
1,568
1,489
1,588
1,502
ที่ดิน, อาคาร, อุปกรณ์ และสินทรัพย์อื่นๆ
674
688
689
704
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น
2,242
2,177
2,277
2,206
จัดหาเงินทุนโดย :
หนี้สินระยะยาว
10
21
10
21
ส่วนของผู้ถือหุ้น
2,232
2,156
2,267
2,185

ฐานะทางการเงินเฉพาะของบริษัทฯและงบการเงินรวม ณ 31 มีนาคม 2550 มียอดสินทรัพย์ หมุนเวียนรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,533 ล้านบาท และ 2,518 ล้านบาทตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากยอดสิ้นปี ก่อนเป็นจำนวน 87 ล้านบาท และ 80 ล้านบาท ตามลำดับ ยอดสินทรัพย์หมุนเวียนของงบการเงิน รวมเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 144 ล้านบาทมีสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้นจำนวน 40 ล้านบาท และ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 43 ล้านบาท โดยมียอดลูกหนี้ลดลงจำนวน 147 ล้านบาท เนื่องจากประสิทธิภาพในการเก็บเงินจากลูกค้า

ยอดหนี้สินรวมของบริษัทฯและงบการเงินรวม มีจำนวน 956 ล้านบาท และ 960 ล้านบาท ตามลำดับ ยอดหนี้สินงบการเงินรวมลดลงจากจำนวนหนี้สินรวมของสิ้นปีก่อนจำนวน 10 ล้านบาท เนื่องด้วยมีการชำระเงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาวจำนวน 20 ล้านบาท และ 13 ล้านบาท โดยมียอดสำรองค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯและค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มขึ้น ในไตรมาสนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้นงบการเงินรวม ณ 31 มีนาคม 2550 มีจำนวน 2,232 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก สิ้นปีก่อนเป็นจำนวน 76 ล้านบาท เนื่องจากผลกำไรสุทธิจำนวน 75 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากผล ประกอบการในไตรมาสนี้ และ เพิ่มขึ้นจำนวน 1 ล้านบาทจากการแปลงค่าเงินสกุลอื่นเป็นเงินสกุล บาทเมื่อมีการทำงบการเงินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นงบการเงินเฉพาะในไตรมาสนี้มีจำนวน 2,267 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนเป็นจำนวน 82 ล้านบาท เนื่องจากผลกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ของโรงงานในประเทศไทยในไตรมาสนี้

 

_____________________
(นายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ)
กรรมการผู้จัดการ