News

แจ้งวันที่ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาใช้สิทธิของ SVI-W2

BackMay 08, 2007

ที่ SET012/2550

วันที่ 8 พฤษภาคม 2550

เรื่อง แจ้งวันที่ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทฯ (SVI-W2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งมติการเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2550

ผลการเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว มีผลให้

(SVI-W2)
เดิม : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 35,872,808 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น
ใหม่ : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 358,728,080 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น
ESOP-1
เดิม : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 843,134 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 6.95 บาทต่อหุ้น
ใหม่ : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 8,431,340 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 0.695 บาทต่อหุ้น
ESOP-4
เดิม : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 3,766,667 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 10 บาทต่อหุ้น
ใหม่ : จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ 37,666,670 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1 บาทต่อหุ้น

โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ และ บริษัทจะทำการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 ดังนั้นผลการเปลี่ยนแปลงอัตราและราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ SVI-W2, ESOP 1 และ ESOP 4 จึงมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน