News

การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน:SVI

BackJul 09, 2007

การรับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

          ตามที่บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (SVI)ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมนั้น ตลาดหลักทรัพย์ได้พิจารณาแล้วเห็นควรกำหนดให้หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป

ชื่อย่อ : SVI
ทุนเดิม : 1,456,251,980 บาท (หุ้นสามัญ จำนวน 1,456,251,980 หุ้น)
ทุนใหม่ : 1,462,508,320 บาท (หุ้นสามัญ จำนวน 1,462,508,320 หุ้น)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 1 บาทต่อหุ้น
จัดสรรให้แก่ : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ที่เสนอขายพนักงานหรือกรรมการ (ESOP-1) จำนวน 6,256,340 หน่วย เป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,256,340 หุ้น
อัตราการใช้สิทธิ : 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ  : 1 หุ้นสามัญ
ราคาการใช้สิทธิ : 0.695 บาท ต่อหุ้น
วันใช้สิทธิและชำระเงิน :

26 มิถุนายน 2550