News

การเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการล่วงหน้าสำหรับ AGM 1/2551

BackDec 20, 2007

SET027/2550

วันที่ 20 ธันวาคม 2550

เรื่อง การเสนอวาระการประชุมและชื่อกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา เป็นวาระเพิ่มเติมและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด และเผยแพร่ บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ http://www.svi.co.th ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2550 จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2551

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 20071220_sviT1.pdf (Size: 30,271 bytes)