News

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)

BackFeb 28, 2008

สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบ
(หน่วย : พันบาท)
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม

ปี
งวด 1 ปี
2550
2549
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
384,017
294,571
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.26
0.20

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี
งวด 1 ปี
2550
2549
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
438,935
324,183
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
0.30
0.22

ประเภทของความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน :
ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

หมายเหตุ : 1. โปรดดูรายละเอียดงบการเงิน รายงานของผู้สอบบัญชี และหมายเหตุ ประกอบงบการเงินจากระบบบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์

"ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องทุกประการ พร้อมกันนี้บริษัทได้ จัดส่งงบการเงินฉบับเต็มผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์และส่งต้น ฉบับให้กับสำนักงาน ก.ล.ต.เรียบร้อยแล้ว"

 

ลงลายมือชื่อ _______________________
( นางพิศมัย สายบัว )
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

Attachments

  • 20080228_sviT2.pdf (Size: 18,600 bytes)