News

อนุมัติงบการเงินประจำปี 2550

BackFeb 28, 2008

ที่ SET004/2551

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 10:00 น.ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 29 แปซิฟิคคลับ อาคารแปซิฟิคเพลส เลขที่ 142 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ :-

1. รับทราบรายงานและผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1/2551

2. อนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีและผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วและรับรองรายงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบประจำปี 2550

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 20080228_sviT1.pdf (Size: 38,285 bytes)