News

กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นและการจ่ายปันผล

BackMar 26, 2008

ที่ SET007/2551

วันที่ 25 มีนาคม 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 วันอังคาร ที่ 25 มีนาคม 2551 เวลา 10:20 น. ณ ห้องบอร์ดรูม แปซิฟิค ซิตี้คลับ , อาคารแปซิฟิคเพลส เลขที่ 142 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร มีมติอนุมัติใน เรื่องต่าง ๆ ดังนี้ :-

1. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2550 โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

  • เงินปันผลเป็นจำนวน 0.06 บาทต่อ 1 หุ้น โดยมีกำหนดให้จ่ายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2551
  • วันปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป

2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการ 2 ท่านดังกล่าว คือ นายตรีขวัญ บุนนาค และ นายวีรพันธ์ พูลเกษ

3. อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551

4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแต่งตั้งบริษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบ ระยะเวลาประจำปี 2551 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียนดังต่อไปนี้

1. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516

2. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172

5. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัทที่ได้เสนอแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1 (ESOP-1) จำนวน 2,175,000 หน่วย ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มิถุนายน 2550

6. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด ทะเบียนของบริษัทตามข้อ 4

7. อนุมัติการจัดตั้งเขตปลอดอากร โดยสถานที่ที่ขอจัดตั้งเลขที่ 33/10 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบาง ตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

8. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 9:30 น. ณ โรงแรม แกรนด์ มิราเคิล ห้องวีนัส เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

2. พิจารณารับทราบผลงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2550

3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550

4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2550

5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

6. พิจารณากำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

8. พิจารณาลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทที่ได้เสนอแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1 (ESOP-1)จำนวน 2,175,000 หน่วย ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มิถุนายน 2550

9. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8

10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และเสนอให้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้ว เสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 20080326_sviT1.pdf (Size: 55,103 bytes)