News

รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-4)

BackApr 17, 2008

ที่ : SET009/2551

วันที่ 11 เมษายน 2551

เรื่อง รายงานผลการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ (ESOP-4)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 5,500,000 หน่วย โดยกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิดังกล่าว สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 10.00 บาท ในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น โดยมีรายละเอียดการใช้สิทธิดังนี้

วันใช้สิทธิครั้งที่ 1 คือ วันที่ 15 ตุลาคม 2549
วันใช้สิทธิครั้งที่ 2 คือ วันที่ 15 มกราคม 2550
วันใช้สิทธิครั้งที่ 3 คือ วันที่ 15 เมษายน 2550
วันใช้สิทธิครั้งที่ 4 คือ วันที่ 15 กรกฎาคม 2550
วันใช้สิทธิครั้งที่ 5 คือ วันที่ 15 ตุลาคม 2550
วันใช้สิทธิครั้งที่ 6 คือ วันที่ 15 มกราคม 2551
วันใช้สิทธิครั้งที่ 7 คือ วันที่ 15 เมษายน 2551
วันใช้สิทธิครั้งที่ 8 คือ วันที่ 15 กรกฎาคม 2551
วันใช้สิทธิครั้งที่ 9 คือ วันที่ 15 ตุลาคม 2551

ตามที่บริษัทได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทำให้จะมีผลการเปลี่ยนแปลงอัตรา และราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเป็น จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้คือ 21,666,670 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.00 บาทต่อหุ้น

สำหรับการใช้สิทธิครั้งนี้ตรงกับวันที่ 11 เมษายน 2551 นั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ

หลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในครั้งนี้ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 21,666,670 หน่วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 20080416_sviT1.pdf (Size: 27,368 bytes)