News

แจ้งการเปลี่ยนแปลงห้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น

BackApr 28, 2008

ที่ SET010/2551

วันที่ 25 เมษายน 2551

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสวีไอ จํากัด (มหาชน) ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 จากเดิม ณ โรงแรม แกรนด์ มิราเคิล ห้องวีนัส เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เปลี่ยนเป็นโรงแรมแกรนด์ มิราเคิล ห้องเวอร์โก้ ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 0152NWS280420080922773396E.pdf (Size: 36,022 bytes)