News

แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

BackApr 30, 2008

ที่ SET010/2551

วันที่ 30 เมษายน 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 วันพุธ ที่ 30 เมษายน 2551 เวลา 9.30 น. ณ ห้องเวอร์โก้ โรงแรม แกรนด์ มิราเคิล เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 มีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ : -

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

วาระที่ 2 รับทราบผลงานประจำปี และรายงานกิจการของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2550

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2550

วาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2550 เป็นจำนวน 0.06 บาทต่อ 1 หุ้น โดยมีกำหนดให้จ่ายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 โดยปิดทะเบียนพักการโอน หุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551

วาระที่ 5 อนุมัติให้แต่งตั้ง นายวีรพันธ์ พูลเกษ และ นายตรีขวัญ บุนนาค กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551 ไม่เกิน 5,000,000 บาทถ้วน (ห้าล้านบาทถ้วน) และ ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดให้ได้รับ ค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการได้รับในอัตรา 30,000 บาท และกรรมการได้รับในอัตรา 20,000 บาท

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งให้

1. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3516

2. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172

แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบ ระยะเวลา 2551 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดง ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,430,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) และ ค่าสอบบัญชีพิเศษสำหรับสิทธิและ ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวน 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 8 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ได้เสนอแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1 (ESOP-1) จำนวน 2,175,000 หน่วย ซึ่งครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มิถุนายน 2550 โดย ภายหลังการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว บริษัทฯ มีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญคงเหลือจำนวน 2,175,000 หน่วย จึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,861,078,070 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) เป็นจำนวน 1,858,903,070 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบแปดล้านเก้าแสนสามพันเจ็ดสิบบาทถ้วน)

วาระที่ 9 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 8

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 20080430_sviT2.pdf (Size: 41,301 bytes)