News

รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน

BackJan 07, 2010

ที่ SET001/2553

วันที่ 6 มกราคม 2553

เรื่อง รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (SVI-W2) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมนั้น ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 ธันวาคม 2552 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตรา 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ราคาพาร์ 1.00 บาทต่อหุ้น บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,118,374 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเงินทั้งหมด ไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 2010-01-07_SVI_TH.pdf (Size: 58,127 bytes)