News

แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 (SVI-W2)

BackMar 23, 2010

ที่ SET007/2553

วันที่ 23 มีนาคม 2553

เรื่อง แจ้งการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 (SVI-W2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549 มีมติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยกำหนดให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 ของบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) (SVI-W2) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ทุกวันที่15 มกราคม 15 เมษายน 15 กรกฎาคม และ 15 ตุลาคม ของแต่ละปี และกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายวันที่ 14 ธันวาคม 2553 นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดและกำหนดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SVI-W2 ครั้งที่ 10 ในวันที่ 12 เมษายน 2553 ดังนี้

1. กำหนดวันใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ วันที่ 12 เมษายน 2553
2. ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เวลา 9.00-15.00 น. สำหรับในครั้งนี้ให้ยื่นความจำนงการใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2553
3. ราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) ต่อ 1 หุ้นสามัญ
4. อัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ
5. เอกสารในการยื่นความจำนง ผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ต้องดำเนินการและจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัท ตามสถานที่ติดต่อด้านล่าง

5.1 แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจนและครบถ้วนทุกรายการ (แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิสามารถ ติดต่อขอรับได้ที่บริษัทฯ หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.svi.co.th )

5.2 ใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (Slip) ซึ่งออกโดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจำนวน หุ้นซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ตาม Slip จะต้องตรงกับจำนวนที่ระบุในแบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ

5.3 ชำระเงินโดยเช็ค, ดร๊าฟท์, ตั๋วแลกเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บได้ในเขตกรุงเทพมหานคร และขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย ?บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่มทุน? ลงวันที่ตามวันที่ใช้สิทธิจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ โดยการใช้สิทธิดังกล่าวจะสมบูรณ์ต่อ เมื่อบริษัทได้เรียกเก็บเงินจำนวนดังกล่าวได้แล้วเท่านั้น หากชำระโดยผ่านบัญชีธนาคารโดยตรง ให้ผ่านเข้าที่บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สาขา สาธร เลขที่ 099-2-01010-3 ชื่อบัญชี ?บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) เพื่อการเพิ่มทุน? โดยจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารการชำระเงิน ให้แก่บริษัท

5.4 กรณีบุคคลธรรมดา สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นนิติบุคคล สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลที่รับรองโดย Notary Public (อายุไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และเอกสารหลักฐานของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6. สถานที่ติดต่อขอใช้สิทธิ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 33/10 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 40 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-574-5671 ต่อ 1806

7. เงื่อนไขอื่นเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นไม่ต่ำกว่า 100 หุ้นสามัญและต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น แต่ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีสิทธิในการ ซื้อหุ้นต่ำกว่าหรือเท่ากับ 100 หุ้นสามัญจะต้องใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญในครั้งเดียวทั้งจำนวน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและบัญชี

Attachments

  • 2010-03-23_SVI01_TH.pdf (Size: 70,103 bytes)