News

การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

BackMar 26, 2010

SET 008/2553

วันที่ 26 มีนาคม 2553

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 บนเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 28 บางกอกคลับ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 พร้อมทั้งเอกสารแนบฉบับภาษา ไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.svi.co.th ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2553 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 2010-03-26_SVI01_TH.pdf (Size: 52,819 bytes)