News

เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

BackMay 12, 2010

SET 015/2553

วันที่ 12 พฤษภาคม 2553

เรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.svi.co.th) ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 2010-05-12_SVI01_TH.pdf (Size: 50,821 bytes)