News

ปรับเปลี่ยนจำนวนจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ(ESOP5)

BackJul 05, 2010

ที่ SET 018/2553

02 กรกฎาคม 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 ซึ่งจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 02 กรกฎาคม 2553 เวลา 11.30 น. มีมติรับทราบการปรับเปลี่ยนจำนวนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 5 (ESOP5) ที่จะจัดสรรให้ นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ และ นางพิศมัย สายบัว ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2553 ประชุมเมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2553 ซึ่งวาระที่ 9.2.6 และ 9.2.7 ได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรให้ นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ จำนวน 3,500,000หน่วย และ นางพิศมัย สายบัว จำนวน 3,000,000 หน่วย หรือ คิดเป็น ร้อยละ 6.36 และ ร้อยละ 5.45 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ตามลำดับ

เนื่องด้วยประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน กำหนดว่าการจัดสรรให้เฉพาะรายที่เกินกว่าร้อยละห้าของ จำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายในแต่ละครั้ง ต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยแสดงถึงผลประโยชน์ที่กรรมการหรือพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์ เมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน โดยคำนวณจากผลต่างของราคาเสนอขายและราคาตลาด

เพื่อให้การจัดสรรหลักทรัพย์ให้กรรมการและพนักงานในครั้งนี้ เป็นไปตามประกาศของคณะ กรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 ดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงมีมติ อนุมัติ และรับรองโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ปรับลดสัดส่วนการจัดสรรจำนวนใบสำคัญแสดง สิทธิของพนักงานทั้งสองรายดังกล่าวข้างต้น โดยจัดสรรให้ นายเรืองพจน์ ภัคดุรงค์ และ นางพิศมัย สายบัว คนละ 2,740,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 4.98 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Attachments

  • 2010-07-05_SVI_TH.pdf (Size: 75,439 bytes)