News

รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

BackJul 27, 2010

ที่ SET022/2553

วันที่ 27 กรกฎาคม 2553

เรื่อง รายงานผลการใช้เงินในส่วนที่เพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้ง ที่ 2 (SVI-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนั้น

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึง 30 มิถุนายน 2553 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัทฯ ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ในอัตรา 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ราคาพาร์ 1.00 บาทต่อหุ้น จำนวน 18,599,604 หน่วย บริษัทฯ ได้รับเงินเพิ่มทุน จากการใช้สิทธิฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,599,604 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเงินทั้งหมดไปใช้เป็น ทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางสาวจารุนันท์ เชาว์ปรีชา)
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Attachments

  • 2010-07-27_SVI_TH.pdf (Size: 70,458 bytes)