News

การกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

BackDec 01, 2010

ที่ SET028/2553

วันที่ 01 ธันวาคม 2553

เรื่อง การกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเป็นวาระเพิ่มเติมและชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ http://www.svi.co.th ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

 

(นางพิศมัย สายบัว)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงินและสารสนเทศ

Attachments

  • 2010-12-01_SVI01_TH.pdf (Size: 84,415 bytes)